Hình ảnh sự kiện

(3 hình)
Đội Xe Dương Đông - Sài Gòn
(6 hình)
Đội Tàu Dương Đông - Sài Gòn